top of page

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy

Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawarła Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) w przypadku Umowy, w wykonaniu której dochodzi do wydania Produktu Klientowi – od dnia objęcia Produktu (pierwszego z zamówionych Produktów – w przypadku prenumeraty) w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;

b) w przypadku Umowy, której przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym (np. e-booków pobieranych bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu) – od dnia zawarcia Umowy.

Klient będący konsumentem nie ma jednak prawa odstąpienia od Umowy:

a) której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, konsumentowi przysługuje jednak prawo odstąpienia od Umowy o prenumeratę;

b) której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki pobierane bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu), jeżeli spełnianie świadczenia (tj. pobranie przez Klienta treści cyfrowych ze strony internetowej Sklepu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy; Klient ma jednak prawo odstąpienia do czasu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, tj. do czasu pobrania przez Klienta treści cyfrowych ze strony internetowej Sklepu.

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone:

a) na piśmie i przesłane pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa; lub

b) pocztą elektroniczną pod adres: sklep@cophi.pl.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi, także pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany dla danego Produktu w Sklepie, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wyłącznie kosztów tego najtańszego sposobu dostawy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W razie odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek odesłać Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Produkt należy odesłać pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa. W razie odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient (tj. koszty opakowania, wysyłki).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

W razie wad Produktu reklamacje można składać:

a) na piśmie pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa lub

b) pocztą elektroniczną pod adres: sklep@cophi.pl.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację, datę dostawy Produktu do Klienta, dane do kontaktu, opis wady, żądanie Klienta.

W reklamacji Klient może żądać:

a) usunięcia wady (naprawy) Produktu;

b) wymiany Produktu na wolny od wad;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od Umowy, jeżeli wada jest istotna.

Klient nie może jednak odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Sprzedawca już raz wymienił Produkt na nowy albo usunął wadę – Klient może odstąpić od Umowy.

Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na podany przez Klienta adres lub adres e-mail, w terminie 14 dni od wniesienia reklamacji.

W przypadku gdy Klient żąda usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub z powodu wady odstępuje od Umowy, zobowiązany jest odesłać Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres wskazany w pkt 3 lit. a) powyżej. Jednak gdy podstawą reklamacji jest zniszczenie lub uszkodzenie Produktu powodujące jego niezdatność do użytku, wystarczające jest przesłanie pocztą elektroniczną pod adres wskazany w pkt 3 lit. b) powyżej zdjęcia Produktu obrazującego zniszczenie lub uszkodzenie, bez konieczności jego odsyłania do Sprzedawcy.

Klient będący konsumentem, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Informacje dotyczące zasad dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu informację o opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu i dacie jego wejścia w życie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa
sklep@cophi.pl

Ja [proszę wpisać swoje imię i nazwisko] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: ____________

Data odbioru Produktu to: _____________

Imię i nazwisko: ____________

Adres konsumenta: ___________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: __________

bottom of page